კატეგორიის არჩევა
 • ბავშვთა დაცვა
 • ბავშვთა მიმართ ძალადობა
 • განსაკუთრებული საჭიროებები
 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 • განათლება
 • სოციალური დაცვა
 • წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
 • ახალგაზრდები
 • საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა

  მოიცავს თარიღებს: 2009, 2011, 2013, 2015
  საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა წარმოადგენს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ჩატარებულ ლონგიტუდურ კვლვევას, რომელიც ჩატარებულია ყველა იმ რეგიონში, რომელიც არის საქართველოს მთავრობის კონტროლის ქვეშ. ის იკვლევს მოსახლეობის და კერძოდ ბავშვების მრავალგანზომილებიან კეთილდღეობას (მაგ. სამომხმარებლო სიღარიბე, მატერიალური დეპრივაცია და სკოლაში დასწრება). კვლვევა ასევე ეხება სოციალურ ტრანსფერებს და სიღარიბეზე მათ გავლენებს.