• გთხოვთ იყოთ ფრთხილად მონაცემების მიღების დროს, რადგან მონაცემები ეხება ბავშვების საკითხებს.
  • გთხოვთ აიღოთ ისეთი შერჩევის ზომა და სხვა ცვლადები, რომლებიც პოტენციურად მონაცემთა ინტერპრეტირებაზე ახდენენ გავლენას.
  • ჩვენი მონაცემების ან/და ანალიზის გამოყენების შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ ეს ვებ-გვერდი.
  • UNICEF არ აგებს პასუხს მონაცემების გამოყენებას შედეგად წარმოშობილ ნებისმიერი სახის გაუგებრობაზე.