კატეგორიის არჩევა
 • ბავშვთა დაცვა
 • ბავშვთა მიმართ ძალადობა
 • განსაკუთრებული საჭიროებები
 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 • განათლება
 • სოციალური დაცვა
 • წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
 • ახალგაზრდები
 • შეგროვების თარიღები: 01 სექტ 2013 - 31 ოქტ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 დეკ 2013
  მოცემული დოკუმენტი საქართველოს საჯარო სკოლებში წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების შესწავლის პირველ ფართომასშტაბიან მცდელობას წარმოადგენს. კვლევა ჩატარდა 2013 წლის შემოდგომის პერიოდში და არის მსოფლიო ინიციატივის - საქართველოს სკოლებში სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესების - შემადგენელი ნაწილი. აქ მოცემული კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც პირველადი საფუძველი მიღწეული შედეგების და პროგრესის შესაფასებლად და საქართველოში სამომავლო ინტერვენციების დასაგეგმად. კვლევის ფარგლებში მოპოვებული შედეგების მიხედვით, საქართველოში არსებული სიტუაცია შეიძლება შევადაროთ სხვა ქვეყნებში არსებულ სიტუაციას, რადგან მონაცემები შეგროვებულია სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების გლობალური მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელიც შემუშავებულია UNICEF-ის მიერ შესაბამისი სტანდარტიზირებული ინდიკატორებით და ინსტრუმენტებით.
 • შეგროვების თარიღები: 01 ივნ 2012 - 30 ივნ 2012
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 ივლ 2013
  კვლევა „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში“ არის ორი დამოუკიდებელი, მაგრამ შინაარსობრივად ურთიერთდაკავშირებული კვლევა, გაერთიანებული ერთ პუბლიკაციად, სადაც ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხები სხვადასხვა კუთხით არის გაანალიზებული. კვლევაში მონაწილეობდა 3,345 ადამიანი. პირველ კვლევაში, რომელსაც ეწოდება „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ“, ყურადღება გამახვილებულია ამ საკითხის შესახებ საქართველოს ზრდასრულ მოსახლეობაში არსებული ცოდნის დონეზე; იმ დამოკიდებულებებზე, რომლებიც საფუძვლად უდევს ბავშვის აღზრდის გავრცელებულ მეთოდებს და რომლებიც თავს იჩენს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების გამოვლენისა და მასზე რეაგირების პრაქტიკაში. მეორე კვლევაში – „ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში – ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების ანალიზი და მთავრობისთვის შემუშავებული რეკომენდაციები“ – გაანალიზებულია ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურა, რომელიც 2010 წელს ჩამოყალიბდა.კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მხრივ საგანგაშო მდგომარეობაა, რადგან საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ძალადობას. მოსახლეობის 60 პროცენტი ფიქრობს, რომ ბავშვის აღზრდისას ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდებისა. კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ძალადობისგან ბავშვების დაცვის სისტემა გამართვასა და სრულყოფას საჭიროებს; კვლევის შედეგად კარგად გამოჩნდა ამ სისტემის ხარვეზები და დაისახა მათი გამოსწორების გზებიც. ჩვენ დიდ იმედს გამოვთქვამთ, რომ მალევე მოხდება ყოველივეს გათვალისწინება და ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, აქტიური პარტნიორი და მხარდამჭერი იქნება გაეროს ბავშვთა ფონდი.
 • შეგროვების თარიღები: 20 ივნ 2011 - 30 ივლ 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 ივლ 2012
  2011 წლის კეთილდღეობის კვლევა ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის სხვადასხვა განზომილებაზე. კვლევა მიმოიხილავს სამომხმარებლო სიღარიბის, მატერიალური დეპრივაციის, სუბიექტური სიღარიბის, სოციალური გარიყულობისა და კომუნალური მომსახურებების ნაკლებობის გავრცელებასა და განაწილებას გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ წლებში. ის იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს სოციალური ტრანსფერების როლისა და ბავშვების კეთილდღეობის შესახებ. მიღებული შედეგები უნდა დაეხმაროს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შესაფერისი და ადეკვატური გზების შემუშავებაში, რათა დაიძლიოს სიღარიბე და დეპრივაცია.
 • შეგროვების თარიღები: 01 დეკ 2011 - 31 დეკ 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 15 ივნ 2012
  წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფის გლობალური ინიციატივა (WASH) სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებში წარმოადგენს მზარდ მოძრაობას, რომლის ეფექტურობა დასტურდება სულ უფრო მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ყურადღებისა და ფინანსური საშუალებების მოზიდვით, სკოლის რესურსების განვითარებით, პროექტების შემუშავებითა და დანერგვით მთელ მსოფლიოში. პროგრამა მიზნად ისახავს წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრას სკოლამდელ დაწესებულებებში და ამით ბავშვთა ჯანმრთელობისა და განათლების გაუმჯობესებას. WASH-ის სპეციფიკურ მიზანს სკოლამდელ დაწესებულებებში წარმოადგენს ამ დაწესებულებების აღსაზრდელ 3–დან 6 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებზე მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალებით. წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების კვლევა სკოლამდელ დაწესებეულებებში ინიცირებული იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ და მას მხარს უჭერდა ფონდის რეგიონალური ოფისი, ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფის კვლევა და საერთაშორისო კონსულტანტი; მიზანს წარმოადგენდა შეეფასებინათ საბაზისო სიტუაცია საქართველოში და განესაზღვრათ საჭიროებები. კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ პარაზიტული ინვაზიების ტენდენციის ზრდა წარმოადგენდა რეალურ პრობლემას და ტესტირებამ პარაზიტებზე სკოლამდელ დაწესებულებში მოიკლო 2009–დან 2011 წლამდე. წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების კვლევა შედგება 3 განსხვავებული მოანცემთა ცხრილისგან: ინტერვიუები, ინფრასტრუქტურა და ქცევა.
 • შეგროვების თარიღები: 01 დეკ 2011 - 31 დეკ 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 15 ივნ 2012
  წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფის გლობალური ინიციატივა (WASH) სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებში წარმოადგენს მზარდ მოძრაობას, რომლის ეფექტურობა დასტურდება სულ უფრო მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ყურადღებისა და ფინანსური საშუალებების მოზიდვით, სკოლის რესურსების განვითარებით, პროექტების შემუშავებითა და დანერგვით მთელ მსოფლიოში. პროგრამა მიზნად ისახავს წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრას სკოლამდელ დაწესებულებებში და ამით ბავშვთა ჯანმრთელობისა და განათლების გაუმჯობესებას. WASH-ის სპეციფიკურ მიზანს სკოლამდელ დაწესებულებებში წარმოადგენს ამ დაწესებულებების აღსაზრდელ 3–დან 6 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებზე მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალებით. წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების კვლევა სკოლამდელ დაწესებეულებებში ინიცირებული იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ და მას მხარს უჭერდა ფონდის რეგიონალური ოფისი, ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფის კვლევა და საერთაშორისო კონსულტანტი; მიზანს წარმოადგენდა შეეფასებინათ საბაზისო სიტუაცია საქართველოში და განესაზღვრათ საჭიროებები. კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ პარაზიტული ინვაზიების ტენდენციის ზრდა წარმოადგენდა რეალურ პრობლემას და ტესტირებამ პარაზიტებზე სკოლამდელ დაწესებულებში მოიკლო 2009–დან 2011 წლამდე. წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების კვლევა შედგება 3 განსხვავებული მოანცემთა ცხრილისგან: ინტერვიუები, ინფრასტრუქტურა და ქცევა.
 • შეგროვების თარიღები: 01 დეკ 2011 - 31 დეკ 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 15 ივნ 2012
  წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფის გლობალური ინიციატივა (WASH) სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებში წარმოადგენს მზარდ მოძრაობას, რომლის ეფექტურობა დასტურდება სულ უფრო მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ყურადღებისა და ფინანსური საშუალებების მოზიდვით, სკოლის რესურსების განვითარებით, პროექტების შემუშავებითა და დანერგვით მთელ მსოფლიოში. პროგრამა მიზნად ისახავს წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრას სკოლამდელ დაწესებულებებში და ამით ბავშვთა ჯანმრთელობისა და განათლების გაუმჯობესებას. WASH-ის სპეციფიკურ მიზანს სკოლამდელ დაწესებულებებში წარმოადგენს ამ დაწესებულებების აღსაზრდელ 3–დან 6 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებზე მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალებით. წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების კვლევა სკოლამდელ დაწესებეულებებში ინიცირებული იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ და მას მხარს უჭერდა ფონდის რეგიონალური ოფისი, ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფის კვლევა და საერთაშორისო კონსულტანტი; მიზანს წარმოადგენდა შეეფასებინათ საბაზისო სიტუაცია საქართველოში და განესაზღვრათ საჭიროებები. კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ პარაზიტული ინვაზიების ტენდენციის ზრდა წარმოადგენდა რეალურ პრობლემას და ტესტირებამ პარაზიტებზე სკოლამდელ დაწესებულებში მოიკლო 2009–დან 2011 წლამდე. წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების კვლევა შედგება 3 განსხვავებული მოანცემთა ცხრილისგან: ინტერვიუები, ინფრასტრუქტურა და ქცევა.