წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
კატეგორიის არჩევა
 • ბავშვთა დაცვა
 • ბავშვთა მიმართ ძალადობა
 • განსაკუთრებული საჭიროებები
 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 • განათლება
 • სოციალური დაცვა
 • წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
 • ახალგაზრდები
 • შეგროვების თარიღები: 20 ივლ 2013 - 15 აგვ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 დეკ 2014
  საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა წარმოადგენს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ჩატარებულ ლონგიტუდურ კვლევას, რომელიც ჩატარებულია საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად ყველა რეგიონში. 2013 წლის კვლევა მოიცავს 3,726 შინამეურნეობის მიერ შევსებული კითხვარების შედეგებს. კვლევა მიმოიხილავს სამომხმარებლო სიღარიბის, მატერიალური დეპრივაციის, სუბიექტური სიღარიბისა და სოციალური გარიყულობის გავრცელებასა და განაწილებას და იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს სოციალური ტრანსფერების როლისა და ბავშვების კეთილდღეობის შესახებ.
 • შეგროვების თარიღები: 12 აპრ 2012 - 07 ივნ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 12 იანვ 2014
  2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით "მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისათვის საქართველოში", რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს.
 • შეგროვების თარიღები: 12 აპრ 2012 - 07 ივნ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 12 იანვ 2014
  2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით - "მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისთვის საქართველოში", რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივნისამდე პერიოდს მოიცავდა. მონაცემთა ცხრილი აგრეთვე შეიცავს დამატებით ინფორმაციას მასწავლებლების შესახებ.
 • შეგროვების თარიღები: 01 სექტ 2013 - 31 ოქტ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 დეკ 2013
  მოცემული დოკუმენტი საქართველოს საჯარო სკოლებში წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების შესწავლის პირველ ფართომასშტაბიან მცდელობას წარმოადგენს. კვლევა ჩატარდა 2013 წლის შემოდგომის პერიოდში და არის მსოფლიო ინიციატივის - საქართველოს სკოლებში სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესების - შემადგენელი ნაწილი. აქ მოცემული კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც პირველადი საფუძველი მიღწეული შედეგების და პროგრესის შესაფასებლად და საქართველოში სამომავლო ინტერვენციების დასაგეგმად. კვლევის ფარგლებში მოპოვებული შედეგების მიხედვით, საქართველოში არსებული სიტუაცია შეიძლება შევადაროთ სხვა ქვეყნებში არსებულ სიტუაციას, რადგან მონაცემები შეგროვებულია სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების გლობალური მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგის მიხედვით, რომელიც შემუშავებულია UNICEF-ის მიერ შესაბამისი სტანდარტიზირებული ინდიკატორებით და ინსტრუმენტებით.
 • შეგროვების თარიღები: 01 სექტ 2013 - 31 ოქტ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 დეკ 2013
  მოცემული დოკუმენტი საქართველოს საჯარო სკოლებში წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების შესწავლის პირველ ფართომასშტაბიან მცდელობას წარმოადგენს. კვლევა ჩატარდა 2013 წლის შემოდგომის პერიოდში და არის მსოფლიო ინიციატივის - საქართველოს სკოლებში სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესების - შემადგენელი ნაწილი. აქ მოცემული კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც პირველადი საფუძველი მიღწეული შედეგების და პროგრესის შესაფასებლად და საქართველოში სამომავლო ინტერვენციების დასაგეგმად. კვლევის ფარგლებში მოპოვებული შედეგების მიხედვით, საქართველოში არსებული სიტუაცია შეიძლება შევადაროთ სხვა ქვეყნებში არსებულ სიტუაციას, რადგან მონაცემები შეგროვებულია სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების გლობალური მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელიც შემუშავებულია UNICEF-ის მიერ შესაბამისი სტანდარტიზირებული ინდიკატორებით და ინსტრუმენტებით.
 • შეგროვების თარიღები: 20 ივნ 2011 - 30 ივლ 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 ივლ 2012
  2011 წლის კეთილდღეობის კვლევა ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის სხვადასხვა განზომილებაზე. კვლევა მიმოიხილავს სამომხმარებლო სიღარიბის, მატერიალური დეპრივაციის, სუბიექტური სიღარიბის, სოციალური გარიყულობისა და კომუნალური მომსახურებების ნაკლებობის გავრცელებასა და განაწილებას გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ წლებში. ის იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს სოციალური ტრანსფერების როლისა და ბავშვების კეთილდღეობის შესახებ. მიღებული შედეგები უნდა დაეხმაროს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შესაფერისი და ადეკვატური გზების შემუშავებაში, რათა დაიძლიოს სიღარიბე და დეპრივაცია.