განათლება
კატეგორიის არჩევა
 • ბავშვთა დაცვა
 • ბავშვთა მიმართ ძალადობა
 • განსაკუთრებული საჭიროებები
 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 • განათლება
 • სოციალური დაცვა
 • წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
 • ახალგაზრდები
 • შეგროვების თარიღები: 01 ოქტ 2013 - 30 ნოემ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 დეკ 2014
  „ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში“ ჩატარდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მიერ 2013 წლის ივლისში UNICEF-თან გაფორმებული საგრანტო შეთანხმების შესაბამისად და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან და გაეროს მოსახლეობის ფონდთან (UNFPA) მჭიდრო თანამშრომლობით. კვლევის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ახალგაზრდების პრობლემების იდენტიფიცირებას და ცოდნასა და მტკიცებულებებზე დამყარებული ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებას.
 • შეგროვების თარიღები: 20 ივლ 2013 - 15 აგვ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 დეკ 2014
  საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა წარმოადგენს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ჩატარებულ ლონგიტუდურ კვლევას, რომელიც ჩატარებულია საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად ყველა რეგიონში. 2013 წლის კვლევა მოიცავს 3,726 შინამეურნეობის მიერ შევსებული კითხვარების შედეგებს. კვლევა მიმოიხილავს სამომხმარებლო სიღარიბის, მატერიალური დეპრივაციის, სუბიექტური სიღარიბისა და სოციალური გარიყულობის გავრცელებასა და განაწილებას და იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს სოციალური ტრანსფერების როლისა და ბავშვების კეთილდღეობის შესახებ.
 • შეგროვების თარიღები: 12 აპრ 2012 - 07 ივნ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 12 იანვ 2014
  2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით "მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისათვის საქართველოში", რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს.
 • შეგროვების თარიღები: 12 აპრ 2012 - 07 ივნ 2013
  გამოქვეყნების თარიღი: 12 იანვ 2014
  2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით - "მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისთვის საქართველოში", რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივნისამდე პერიოდს მოიცავდა. მონაცემთა ცხრილი აგრეთვე შეიცავს დამატებით ინფორმაციას მასწავლებლების შესახებ.
 • შეგროვების თარიღები: 20 ივნ 2011 - 30 ივლ 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 01 ივლ 2012
  2011 წლის კეთილდღეობის კვლევა ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის სხვადასხვა განზომილებაზე. კვლევა მიმოიხილავს სამომხმარებლო სიღარიბის, მატერიალური დეპრივაციის, სუბიექტური სიღარიბის, სოციალური გარიყულობისა და კომუნალური მომსახურებების ნაკლებობის გავრცელებასა და განაწილებას გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ წლებში. ის იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს სოციალური ტრანსფერების როლისა და ბავშვების კეთილდღეობის შესახებ. მიღებული შედეგები უნდა დაეხმაროს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შესაფერისი და ადეკვატური გზების შემუშავებაში, რათა დაიძლიოს სიღარიბე და დეპრივაცია.
 • შეგროვების თარიღები: 01 დეკ 2011 - 31 დეკ 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 15 ივნ 2012
  წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფის გლობალური ინიციატივა (WASH) სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებში წარმოადგენს მზარდ მოძრაობას, რომლის ეფექტურობა დასტურდება სულ უფრო მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო ყურადღებისა და ფინანსური საშუალებების მოზიდვით, სკოლის რესურსების განვითარებით, პროექტების შემუშავებითა და დანერგვით მთელ მსოფლიოში. პროგრამა მიზნად ისახავს წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრას სკოლამდელ დაწესებულებებში და ამით ბავშვთა ჯანმრთელობისა და განათლების გაუმჯობესებას. WASH-ის სპეციფიკურ მიზანს სკოლამდელ დაწესებულებებში წარმოადგენს ამ დაწესებულებების აღსაზრდელ 3–დან 6 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება წყლის, სანიტარიულ და ჰიგიენურ პირობებზე მათი საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალებით. წყლის, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობების კვლევა სკოლამდელ დაწესებეულებებში ინიცირებული იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის მიერ და მას მხარს უჭერდა ფონდის რეგიონალური ოფისი, ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფის კვლევა და საერთაშორისო კონსულტანტი; მიზანს წარმოადგენდა შეეფასებინათ საბაზისო სიტუაცია საქართველოში და განესაზღვრათ საჭიროებები. კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ პარაზიტული ინვაზიების ტენდენციის ზრდა წარმოადგენდა რეალურ პრობლემას და ტესტირებამ პარაზიტებზე სკოლამდელ დაწესებულებში მოიკლო 2009–დან 2011 წლამდე. წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენური პირობების კვლევა შედგება 3 განსხვავებული მოანცემთა ცხრილისგან: ინტერვიუები, ინფრასტრუქტურა და ქცევა.