წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის პირობების კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში - ინტერვიუ სკოლის დირექტორებთან და ადმინისტრაციის წევრებთან

დიაგრამა

*მიკუთვნებული შეწონვა:

გაეცანით პასუხებს

შეწონვა:
ჯგუფი:
ქვეჯგუფი:
შეკითხვა:
კოდი:
Data Type:
აღწერითი სტატისტიკა:
  • Total Responses:
  • Min:
  • Max:
  • Mean:
  • Median:
  • Mode:
  • 25th Percentile:
  • 50th Percentile:
  • 75th Percentile:
  • Variance:
  • Standard Deviation:
შენიშვნები:
პასუხები:

    ჩაშლილია

    შეწონვა:
    ჯგუფი:
    ქვეჯგუფი:
    შეკითხვა:
    კოდი:
    Data Type:
    აღწერითი სტატისტიკა:
    • Total Responses:
    • Min:
    • Max:
    • Mean:
    • Median:
    • Mode:
    • 25th Percentile:
    • 50th Percentile:
    • 75th Percentile:
    • Variance:
    • Standard Deviation:
    შენიშვნები:
    პასუხები:

      გაფილტრულია

      შეწონვა:
      ჯგუფი:
      ქვეჯგუფი:
      შეკითხვა:
      კოდი:
      Data Type:
      აღწერითი სტატისტიკა:
      • Total Responses:
      • Min:
      • Max:
      • Mean:
      • Median:
      • Mode:
      • 25th Percentile:
      • 50th Percentile:
      • 75th Percentile:
      • Variance:
      • Standard Deviation:
      შენიშვნები:
      პასუხები:

        შეწონილია

        შეწონვა:
        ჯგუფი:
        ქვეჯგუფი:
        შეკითხვა:
        კოდი:
        Data Type:
        აღწერითი სტატისტიკა:
        • Total Responses:
        • Min:
        • Max:
        • Mean:
        • Median:
        • Mode:
        • 25th Percentile:
        • 50th Percentile:
        • 75th Percentile:
        • Variance:
        • Standard Deviation:
        შენიშვნები:
        პასუხები:
          სიღრმისეული ანალიზისთვის შეგიძლიათ მონაცემთა შემდეგ ფორმატში ჩამოტვირთვა.
          • CSV
          • R
          • SPSS
          • STATA

          თქვენი მოთხოვნის შესრულების დროს წარმოიშვა პრობლემა

          ამ მოთხვნისთვის მონაცემები არ მოიძებნა