საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2011

შეგროვების თარიღები: 20 ივნ 2011 - 30 ივლ 2011
გამოქვეყნების თარიღი: 01 ივლ 2012

2011 წლის კეთილდღეობის კვლევა ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის სხვადასხვა განზომილებაზე. კვლევა მიმოიხილავს სამომხმარებლო სიღარიბის, მატერიალური დეპრივაციის, სუბიექტური სიღარიბის, სოციალური გარიყულობისა და კომუნალური მომსახურებების ნაკლებობის გავრცელებასა და განაწილებას გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ წლებში. ის იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს სოციალური ტრანსფერების როლისა და ბავშვების კეთილდღეობის შესახებ. მიღებული შედეგები უნდა დაეხმაროს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შესაფერისი და ადეკვატური გზების შემუშავებაში, რათა დაიძლიოს სიღარიბე და დეპრივაცია.

მეთოდოლოგია

ამ მონაცემებისთვის არ არის შექმნილი რჩეული ფაქტები

2011 წელს ჩატარებული კეთილდღეობის კვლევის მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენდა გამოეკითხა იგივე „კარგად ინფორმირებული რესპოდენტები“, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს 2009 წელს ჩატარებულ კვლევაში. ლონგიტუდური მონაცემთა ნაკრები საშუალებას გვაძლევს ანალიზი გავუკეთოთ 2 წლის განმავლობაში მომხდარი შინამეურნეობებისა და პირადი მდგომარეობის ცვლილებებს. საველე სამუშაოები დაიწყო 2011 წლის 20 ივნისს და დასრულდა 30 ივლისს. ის ჩატარებული იყო საქართველოს მასშტაბით 84 ინტერვიუერისა და რეგიონულ კოორდინატორის მიერ.

შერჩევა

შერჩევის სტრატეგიამ სამიზნე ჯგუფად ამოირჩია 4808 შინამეურნეობა, სადაც 2009 წელს პირისპირი ინტერვიუ ჩატარდა. წარმატებულ ინტერვიუებად შეფასდა 4147 შინამეურნეობა, ანუ 86%.

ცხრილი 2.1: კვლევის შეფასება რეგიონების მიხედვით 2011 წელს

რეგიონები

შერჩევის რაოდენობა

შევსებული კითხვარები

პასუხის შეფასება (%)

თბილისი

544

431

79.2

აჭარა

293

247

84.3

გურია

325

291

89.5

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი

927

831

89.6

კახეთი

628

577

91.9

მცხეთა-მთიანეთი

292

235

80.5

ქვემო ქართლი

657

506

77.0

სამცხე-ჯავახეთი

319

295

92.5

სამეგრელო, ზემო სვანეთი

429

395

92.1

შიდა ქართლი

392

339

86.5

ჯამში

4806

4147

86.3

უპასუხო 659 კითხვარიდან, 205 იყო მონაწილეობის მიღებაზე უარის თქმის შედეგად, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში რესპოდენტებს დროებით ან სამუდამოდ ჰქონდათ ადგილსამყოფელი მიტოვებული.

მონაცემთა წონადობა

კვლევის განმახორციელებელმა კომპანიამ მოგვაწოდა შინამეურნეობების წონადობის ცვლადები, რათა სრულად გამოყენებული ყოფილიყო შერჩევაში მონაწილე 4147 შინამერნეობაში. ეს ეფუძნებოდა 2009 წელს ჩატარებული კვლევის წონადობას, რომელიც იყო სტრატიფიცირებული რეგიონებისა და ადგილმდებოარეობის მიხედვით. ცხრილი 2.2 აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის გეოგრაფიული გადანაწილება 2009 წელთან შედარებით 2011 წელს ცოტათი შეიცვალა და 2011 წელს არსებული შინამეურნეობებს ახალი წონადობები დაემატა რათა გასწორებულიყო შერჩევითობის არეალი.

ცხრილი 2.2: მოსახლეობის გადანაწილება რეგიონების მიხედვით 2009 და 2011 წლების დასაწყისში.

 

2009 (ათასი)

2009 (%)

2011 (ათასი)

2011 (%)

თბილისი

1136.6

25.9

1162.4

26.0

აჭარა

382.4

8.7

390.6

8.7

გურია

138.8

3.2

140.3

3.1

იმერეთი, რაჭა

741.2

16.9

751.8

16.8

კახეთი

401.4

9.2

406.2

9.1

მცხეთა-მთიანეთი

105.2

2.4

109.3

2.4

სამეგრელო-ზემო

468

10.7

477.1

10.7

სამცხე-ჯავახეთი

208.1

4.7

212.8

4.8

ქვემო ქართლი

488.8

11.2

505.7

11.3

შიდა ქართლი

313

7.1

313

7.0

ჯამში

4383.5

100.0

4469.2

100.0

წყარო: http://www.geostat.ge/

 

წინა კვლევასთან შედარება

2011 წელს ჩატარებული კვლევის შერჩევითობას წარმოადგენდა 4147 შინამეურნეობა. 2009 წელს ჩატარებული კვლევის განხილვამ აჩვენა, რომ 4020 შინამეურნეობამ შეავსო მთლიანი კითხვარი კვლევების ორივე წელს (ცხრილი 2.3).

კვლევის განსხვავება 2009 - 2011


კვლევის წლები

შინამეურნეობების რაოდენობა

2009 და 2011 ერთად

4020

2009 მხოლოდ

626

2011 მხოლოდ

127

ჯამში

4773

127 შინამეურნეობა რომელიც მონაწილეობდა მხოლოდ 2011 და არა 2009 წლების კვლევაში, წარდმოადგენენ იმ კატეგორიას, სადაც 2009 წელს საერთოდ არ ჩატარებულა კვლევა. ასევე არ იყო მოწოდებული სიღარიბის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 2009 წელს გამოკითხული 4646 შინამეურნეობების მატერიალური და სოციალური მდგომარეობები, დიდად არ განსხვავდებოდა იმ შინამეურნეობებისგან რომლებიც გამოიკითხნენ 2011 წელს. მაშასადამე, ორივე წელს ჩატარებული კვლევების დროს არ შეგვიმჩნევია განცალკევებული შეფასებების დაკავშირება.

თუმცაღა, 2011 წლის კვლევაში მონაწილე შინამეურნეობებს ჰქონდათ საშუალოზე დაბალი სამოხმარებლო დონე (PAE) და სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე მათ ვინც არ მიიღო მონაწილეობა. არსებობს მნიშვნელოვანი ასოციაცია სიღარიბის მაჩვენებელსა და დასახლების ადგილმდებარეობას შორის (სოფლად და ქალაქად) და მაჩვენებლების დონეებს შორის უპასუხობის გავლენას ამცირებს ქალაქში მოჭარბებული შინამეურნეობების რაოდენობა.

გამომდინარე იქიდან, რომ კვლევის რეალური წონადობა დაფუძნებულია დასახლებული პუნქტების მასშტაბებსა და მაღალ რეგიონებზე, 2011 წლის მონაცემების ხელახლა შეწონვა მხოლოდ არეგულირებს შერჩევითობის მასშტაბებს რათა შეამციროს ყველა შესაძლო მაკავშირებლები რაც შეიძლება წარმოშობილიყო 2009 და 2011 წლების პერიოდში. მაგალითად, 2009 წლის კვლევის შეწონილი შერჩევა მოიცავდა 50.8% ქალაქის შინამეურნეობებს, მაშინ როცა 2011 წელს ხელახალი შეწონვა მოიცავს 50.6%ს.

ანგარიშის უმეტესი ნაწილის განსხვავებები დაფუძნებულია სათანადოდ შეწონილი 2009 წელს შევსებული 4646 კითხვარისა და 2011 წელს შევსებული 4147 კითხვარის პასუხებზე. ანგარიშში მითითებულია, რომ ინდივიდუალური შინამეურნეობების მიმართულების განმსაზღვრელის ანალიზით მხოლოდ 4020 შინამეურნეობას, რომელთაც მთლიანი კითხვარები აქვთ შევსებული 2009 და 2011 წლებიის კვლევებში. ISSA-მ მოგვაწოდა ცალკე შეწონვა რათა ამ შერჩევითობით ახსნილიყო შინამეურნეობების რაოდენობა.

ინფლაციის დარეგულირება

ფასების ზოგადი დონის მდგრადი ზრდა იზომება სამომხმარებლო ფასის ინდექსით (სფი). ის ეფუძნება მიმდინარე წლის მიხედვით დაანგარიშებულ ტიპიური სამომხმარებლო საქონლის კალათასა და სერვისებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტი ეროვნულ ბანკზე დაყრდნობით (http://www.nbg.ge/index.php?m=306#monetarystatistics) 2009 წლის ივლისის პერიოდში სამომხმარებლო ფასის ინდექსს აფასებს 171.7 ლარით, ხოლო 2011 წლის აგვისტოს პერიოდში - 201.5 ლარით, ამ თვეებში ჩატარდა ჩვენი კვლევის საველე სამუშაოები. ორ კვლევას შორის ცვალებადობის შესადარებლად, 2011 წლის მონეტარული მონაცემები 201.5-ზე გაყოფით და 171.7 გამრავლებით გადაკონვერტირდა 2009 წლის ფასების მონაცემებში.

თითო ზრდასრულის შემოსავლისა და გასავლის ექვივალენტი

2009 წლის ანალიზის მგსავსად, სხვადასხვა ზომისა და შემადგენლობის შინამეურნეოებები განსხვავდება მათი შემოსავლებითა და ხარჯებით. ზოგიერთი მათგანი აღწერილია ამ ანგარიშის შესაბამის ნაწილში, ზრდასრულ ადამიანზე ლარის თითო ექვივალენტის მიხედვით. კალკულაცია დამყარებულია საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებზე. უპირველესად, ზრდასრულის კოეფიციენტის ექვივალენტი გამოთვლილია თითო შინამეურნეობის მიხედვით (ცხრილი 2.4).

ცხრილი 2.4: მასშტაბი რომელიც გამოიყენება შინამეურნეობაში ზრდასრულის ექვივალენტის რიცხვის გამოსათვლელად

ასაკი

სქესი

ზრდასრულის ექვივალენტის კოეფიციენტი

<8

 

0.64

>=8 და <16

 

1

>=16 და <65

მამრობითი

1

>=16 და <60

მდედრობითი

0.84

>=65

მამრობითი

0.88

>=60

მდედრობითი

0.76

ამ კოეფიციენტების ჯამი გვიჩვენებს ეკვივალენტური ზრდასრული პირების რაოდენობას შინამეურნეობაში. დიდი შინამეურნეობების მასშტაბის ეკონომიის შეფასების მიზნით შემოღებულია მაჩვენებელი a, სადაც a=1 ერთპირიანი შინამეურნეობისთვის და a=0.8 უფრი დიდი შინამეურნეობებისთათვის.

სტატისტიკური მნიშვნელობა

კვლევის ნიმუშებში ჩვენ არ ვფლობთ მთლიანი მოსახლეობის შესახებ ინფორმაციას. მოსახლეობის შესახებ ჩვენ დასკვნებს ვაკეთებთ იმ სტატისტიკური ტესტების მეშვეობით, რომლებიც ჩატარებული იყო ნიმუშის დროს. შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენს მიერ დაკვირვებული ურთიერთობები წარმოიშობა შემთხვევით, წარმოდგენილია p ასოთი. რაც უფრო ნაკლებია p ღირებულება, მით უფრო მეტად შეგვიძლია ვიყოთ დარწმუნებული რომ ნიმუშში წარმოდგენილი ურთიერთობები შეესაბამება მოსახლეობაში არსებულ რეალობას. 0.05-ზე ნაკლები შესაძლებლობები ნიშნავს სულ მცირე 95%-იან სანდოობის დონეს და ეს დონე გამოიყენება სტატისტიკური მნიშვნელობისათვის.

ცხრილები, რომლებიც მისდევენ იმ კონვენციებს, რომლებიც ასახავენ შესაძლებლობების ღირებულებებს:

* ნიშნავს p < 0.05 (95% სანდოობა)

** ნიშნავს p < 0.01 (99% სანდოობა)

*** ნიშნავს p < 0.001 (99.9% სანდოობა)

ns ნიშნავს, რომ სტატისტიკურად არ არის მნიშვნელოვანი (ნაკლები ვიდრე 95% სანდოობა)

 

 • 0.General Information
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
 • A. ოჯახის წევრების პერსონალური მონაცემები, დასაქმება
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
 • B. საბინაო პირობები
 • C.ქონებრივი მდგომარეობა
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
 • E. განათლების ხელმისაწვდომობა
 • F. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა
 • G. სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობა
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
 • H. ოჯახის რეაგირება ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილებაზე
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
  • შეკითხვა:
   კოდი:
   Data Type:
   პასუხები:
 • K. ინტერვიუერის შეფასება
 • The Well-being of Children and their Families in Georgia - Welfare Monitoring Survey. Second Stage 2011
  გამოქვეყნების თარიღი: 02 ივლ 2012
  ენა: English

  This report focuses on a number of dimensions of well-being and welfare of the population of Georgia. Based on the national 2011 Welfare Monitoring Survey, it examines the prevalence and distribution of consumption poverty, material deprivation, subjective poverty, social exclusion and lack of utilities in the years following the global economic crisis.

შეგროვების თარიღები:
20 ივნ 2011 - 30 ივლ 2011
გამოქვეყნების თარიღი:
01 ივლ 2012
პასუხების ჯამური რაოდენობა:
14,837
გაანალიზებადი შეკითხვები:
193
შეწონილი მონაცემები:
დიახ
საიტზე დამატების თარიღი:
22 სექტ 2015
ბოლო განახლების თარიღი:
25 აგვ 2019

UNICEF-ის გამოყენების წესების, ნებართვისა და სხვა რელევანტური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ UNICEF-ის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ინფორმაციის სიას.

http://www.unicef.org/about/legal_index.html

სიღრმისეული ანალიზისთვის შეგიძლიათ მონაცემთა შემდეგ ფორმატში ჩამოტვირთვა.
 • CSV
 • R
 • SPSS
 • STATA