ვერსია 1 - პერიოდული შედარების კოდები

გამოქვეყნებულია: 29 აპრ 2015ბოლო განახლება: 02 ნოემ 2015

პერიოდული შედარების კოდების მიღება

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-სთვის:

http://data.unicef.ge/[locale]/api/v1/time_series_codebook

სადაც:

 • [locale] = ენის ადგილი, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
access_token ყველა მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს დაშვების_გასაღებს. თქვენ მარტივად და უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ დაშვების გასაღები ამ მისამართზე გადასვლით.
time_series_id პერიოდული შედარების ID.

 

არჩევით პარამეტრები

მოთხოვნისთვის შემდეგი პარამეტრები არის არჩევითი.

პარამეტრიაღწერა
language

ენის კოდი, რომელშიც დაბრუნდება მონაცემთა ცხრილის ინფორმაცია (მაგ. en ინგლისური ენისთვის). იმ შემთხვევაში, თუ language არ არის მოცემული, ცხრილისთვის გამოყენებული იქნება ძირითადი ენა.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება პერიოდული შედარების კითხვებითა და პასუხებით შემდგარი JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
code კითხვის კოდი. თქვენ გამოიყენებთ ამ მნიშვნელობას ანალიზის გასაკეთებლად.
original_code ორიგინალი კოდი მონაცემების წყაროდან. code-სა და original_code-ს შორის განსხვავება ის არის, რომ code უფრო დაბალი საფეხურია და '.' ჩანაცვლებულია '|'-თ.
text კითხვის ტექსტი
notes Any special notes about the question
answers

სავარაუდო პასუხების მასივი მისი მნიშვნელობებით:

 • value - პასუხის მნიშვნელობა
 • text - პასუხის ტექსტი
 • can_exclude - ბულის დროშა, რომელიც მიუითითებს რომ შესაძლოა ანალიზიდან ამ პასუხის გამოტოვება.
 • sort_order - თანმიმდევრობა, სადაც პასუხები უნდა გამოისახონ.

მაგალითები

მაგალითისთვის მოცემულია, თუ რა შეიძლება დაბრუნდეს ამ მეთოდის გამოძახების შემდეგ მოცემული url-ის გამოყენებით:

http://data.unicef.ge/en/api/v1/time_series_codebook?access_token=123456789&time_series_id=1111111111
{
 questions: [
  {
   code: "gender",
   original_code: "GENDER",
   text: "What is your gender?",
   is_mappable: false,
   answers:[
    {
     value: "1",
     text: "Male",
     can_exclude: false,
     sort_order: 1
    },
    {
     value: "2",
     text: "Female",
     can_exclude: false,
     sort_order: 2
    },
    {
     value: "3",
     text: "Refuse to Answer",
     can_exclude: true,
     sort_order: 3
    }
   ]
  },
  {
   code: "live",
   original_code: "LIVE",
   text: "Where do you live?",
   is_mappable: false,
   answers:[
    {
     value: "1",
     text: "Tbilisi",
     can_exclude: false,
     sort_order: 1
    },
    {
     value: "2",
     text: "London",
     can_exclude: false,
     sort_order: 2
    },
    {
     value: "3",
     text: "New York City",
     can_exclude: false,
     sort_order: 3
    }
   ]
  }
 ]
}