ვერსია 1 - პერიოდული შედარების კატალოგი

გამოქვეყნებულია: 29 აპრ 2015ბოლო განახლება: 02 ნოემ 2015

ყველა პერიოდული შედარების სიის მიღება.

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-სთვის:

http://data.unicef.ge/[locale]/api/v1/time_series_catalog

სადაც:

 • [locale] = ენის ადგილი, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
access_token ყველა მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს დაშვების_გასაღებს. თქვენ მარტივად და უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ დაშვების გასაღები ამ მისამართზე გადასვლით.

 

არჩევითი პარამეტრები 

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო არჩევითი  პარამეტრები.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება ვებ-გვერდზე არსებული ყველა დროითი შედარებისგან შემდგარი JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
id პერიოდული შედარების უნიკალური ID, რომელიც დაგჭირდებათ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ან ანალიზის გასაკეთებლად
title პერიოდული შედარების სახელი
dates_included იმ თარიღების მასივი, რომელსაც მოიცავს პერიოდული შედარება. თარიღები შეიძლება წარმოადგენდნენ წელს, თვე/წელი, ა.შ. - ამ მნიშვნელობებისთვის რაიმე კონკრეული ფორმატი არ არსებობს.
public_at ვებ გვერდზე მონაცემების საჯაროდ გამოქვეყნების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)

მაგალითები

მაგალითისთვის მოცემულია, თუ რა შეიძლება დაბრუნდეს ამ მეთოდის გამოძახების შემდეგ მოცემული url-ის გამოყენებით:

http://data.unicef.ge/en/api/v1/time_series_catalog?access_token=123456789
{
 time_series: [
  {
   id: "1111111111",
   title: "This is a time series!",
   dates_included: [
    "2009",
    "2011",
    "2013"
   ],
   public_at: "2015-03-01"
  },
  {
   id: "2222222222",
   title: "Wow, another time series!",
   dates_included: [
    "April 2010",
    "May 2013"
   ],
   public_at: "2015-04-15"
  }
 ]
}