ვერსია 1 - პერიოდული შედარების დეტალები

გამოქვეყნებულია: 29 აპრ 2015ბოლო განახლება: 02 ნოემ 2015

პერიოდული შედარების დეტალების მიღება

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-სთვის:

http://data.unicef.ge/[locale]/api/v1/time_series

სადაც:

 • [locale] = ენის ადგილი, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
access_token ყველა მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს დაშვების_გასაღებს. თქვენ მარტივად და უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ დაშვების გასაღები ამ მისამართზე გადასვლით.
time_series_id პერიოდული შედარების ID.

არჩევით პარამეტრები

მოთხოვნისთვის შემდეგი პარამეტრები არის არჩევითი.

პარამეტრიაღწერა
language

ენის კოდი, რომელშიც დაბრუნდება მონაცემთა ცხრილის ინფორმაცია (მაგ. en ინგლისური ენისთვის). იმ შემთხვევაში, თუ language არ არის მოცემული, ცხრილისთვის გამოყენებული იქნება ძირითადი ენა.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი არის JSON დროის სერიის ინფორმაციის ობიექტი შემდეგი ინფრომაციით:

პარამეტრიაღწერა
id პერიოდული შედარების უნიკალური ID
title პერიოდული შედარების სახელწოდება
dates_included იმ თარიღების მასივი, რომელსაც მოიცავს პერიოდული შედარება. თარიღები შეიძლება წარმოადგენდნენ წელს, თვე/წელი, ა.შ. - ამ მნიშვნელობებისთვის რაიმე კონკრეული ფორმატი არ არსებობს.
description პერიოდული შედარების აღწერა შეიძლება შეიცავდეს html-ის მონიშვნას
public_at ვებ გვერდზე მონაცემების საჯაროდ გამოქვეყნების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
languages იმ ენების მასივი, რომლებიც ხელმისაწვდომია ცხრილში.
default_language ენა, რომელიც გამოყენებულია ძირითად ენად.

მაგალითები

მაგალითისთვის მოცემულია, თუ რა შეიძლება დაბრუნდეს ამ მეთოდის გამოძახების შემდეგ მოცემული url-ის გამოყენებით:

http://data.unicef.ge/en/api/v1/time_series?access_token=123456789&time_series_id=1111111111
{
 {
  id: "1111111111",
  title: "This is a time series!",
  dates_included: [
   "2009",
   "2011",
   "2013"
  ],
  description: "This is an amazing time series!"
  public_at: "2015-03-01"
  languages:[
   "en",
   "ka"
  ],
  default_language: "en"
 }
}