ვერსია 1 - მონაცემთა კოდები

გამოქვეყნებულია: 29 აპრ 2015ბოლო განახლება: 02 ნოემ 2015

მონაცემთა კოდების მიღება 

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-სთვის:

http://data.unicef.ge/[locale]/api/v1/dataset_codebook

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
access_token ყველა მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს დაშვების გასაღებს. თქვენ მარტივად და უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ დაშვების გასაღები აქ გადასვლით.
dataset_id მონაცემების ID

 

არჩევით პარამეტრები

მოთხოვნისთვის შემდეგი პარამეტრები არის არჩევითი.

პარამეტრიაღწერა
language

კოდი ენისთვის, რომელშიც დაბრუნდება მონაცემებზე ინფორმაცია (მაგ. en ინგლისური ენისთვის). იმ შემთხვევაში, თუ language არ არის მოცემული, ცხრილისთვის გამოყენებული იქნება ძირითადი ენა.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება მონაცემთა კითხვებითა და პასუხებით შემდგარი JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
code კითხვის კოდი. თქვენ გამოიყენებთ ამ მნიშვნელობას ანალიზის გასაკეთებლად.
original_code

ორიგინალი კოდი მონაცემების წყაროდან. code-სა და original_code-ს შორის განსხვავება ის არის, რომ code იყენებს პატარა ასოებს და '.' ჩანაცვლებულია '|'-ით.

text კითხვის ტექსტი
notes  შენიშვნები კითხვასთან დაკავშირებით
is_mappable ბულის ალამი, რომელიც მიუითითებს არის თუ არა ეს კითხკვა დაკავშირებული რუკის ფორმებთან.
answers

სავარაუდო პასუხების მასივი შემდეგი მნიშვნელობებით:

 • value - პასუხის მნიშვნელობა
 • text - პასუხის ტექსტი
 • can_exclude - ბულის ალამი, რომელიც მიუითითებს, რომ შესაძლოა ანალიზიდან ამ პასუხის გამოტოვება
 • sort_order - რიგითობა, როგორც დალაგდება პასუხები

მაგალითები

მაგალითისთვის მოცემულია, თუ რა შეიძლება დაბრუნდეს ამ მეთოდის გამოძახების შემდეგ მოცემული url-ის გამოყენებით:

http://data.unicef.ge/en/api/v1/dataset_codebook?access_token=123456789&dataset_id=1111111111
{
 questions: [
  {
   code: "gender",
   original_code: "GENDER",
   text: "What is your gender?",
   is_mappable: false,
   answers:[
    {
     value: "1",
     text: "Male",
     can_exclude: false,
     sort_order: 1
    },
    {
     value: "2",
     text: "Female",
     can_exclude: false,
     sort_order: 2
    },
    {
     value: "3",
     text: "Refuse to Answer",
     can_exclude: true,
     sort_order: 3
    }
   ]
  },
  {
   code: "live",
   original_code: "LIVE",
   text: "Where do you live?",
   is_mappable: false,
   answers:[
    {
     value: "1",
     text: "Tbilisi",
     can_exclude: false,
     sort_order: 1
    },
    {
     value: "2",
     text: "London",
     can_exclude: false,
     sort_order: 2
    },
    {
     value: "3",
     text: "New York City",
     can_exclude: false,
     sort_order: 3
    }
   ]
  },
  {
   code: "age",
   original_code: "AGE",
   text: "What is your age?",
   is_mappable: false,
   answers:[
    {
     value: "1",
     text: "< 18",
     can_exclude: false,
     sort_order: 1
    },
    {
     value: "2",
     text: "18-65",
     can_exclude: false,
     sort_order: 2
    },
    {
     value: "3",
     text: "> 65",
     can_exclude: false,
     sort_order: 3
    }
   ]
  }
 ]
}