ვერსია 1 - მონაცემების კატალოგი

გამოქვეყნებულია: 29 აპრ 2015ბოლო განახლება: 02 ნოემ 2015

მონაცემთა სიის მიღება

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-ისთვის:

http://data.unicef.ge/[locale]/api/v1/dataset_catalog

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
access_token ყველა მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს დაშვების გასაღებს. თქვენ მარტივად და უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ დაშვების გასაღები აქ გადასვლით.

 

არჩევითი პარამეტრები 

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო არჩევითი  პარამეტრები.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება ვებგვერდზე არსებული ყველა მონაცემთა კრებულით შემდგარი JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
id მონაცემების უნიკალური ID, რომელიც დაგჭირდებათ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ან ანალიზის გასაკეთებლად
title მონაცემების სახელწოდება
source იმ წყაროს დასახელება, რომელმაც შეაგროვა მონაცემები
start_gathered_at მონაცემების შეგროვების საწყისი თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
end_gathered_at მონაცემების შეგროვების დასრულების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
released_at წყაროს მიერ მონაცემების საჯაროდ გამოქვეყნების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
public_at ვებგვერდზე მონაცემების საჯაროდ გამოქვეყნების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)

მაგალითები

მაგალითისთვის მოცემულია, თუ რა შეიძლება დაბრუნდეს ამ მეთოდის გამოძახების შემდეგ მოცემული url-ის გამოყენებით:

http://data.unicef.ge/en/api/v1/dataset_catalog?access_token=123456789
{
 datasets: [
  {
   id: "1111111111",
   title: "This is a dataset!",
   source: "People",
   start_gathered_at: "2014-04-01",
   end_gathered_at: "2014-06-30",
   released_at: "2015-01-01",
   public_at: "2015-03-01"
  },
  {
   id: "2222222222",
   title: "Wow, another dataset!",
   source: "Studies R Us",
   start_gathered_at: null,
   end_gathered_at: null,
   released_at: null,
   public_at: "2015-04-15"
  }
 ]
}