ვერსია 1 - მონაცემების დეტალები

გამოქვეყნებულია: 29 აპრ 2015ბოლო განახლება: 02 ნოემ 2015

მონაცემების შესახებ დეტალების მიღება

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-სთვის:

http://data.unicef.ge/[locale]/api/v1/dataset

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
access_token ყველა მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს დაშვების გასაღებს. თქვენ მარტივად და უფასოდ შეგიძლიათ მიიღოთ დაშვების გასაღები აქ გადასვლით.
dataset_id მონაცემების ID.

 

არჩევით პარამეტრები

მოთხოვნისთვის შემდეგი პარამეტრები არის არჩევითი.

პარამეტრიაღწერა
language

კოდი ენისთვის, რომელშიც დაბრუნდება მონაცემებზე ინფორმაცია (მაგ. en ინგლისური ენისთვის). იმ შემთხვევაში, თუ language არ არის მოცემული, ცხრილისთვის გამოყენებული იქნება ძირითადი ენა.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი არის JSON ცხრილის ობიექტი შემდეგი ინფრომაციით:

პარამეტრიაღწერა
id მონაცემების უნიკალური ID
title მონაცემების სახელწოდება
source იმ წყაროს დასახელება, რომელმაც შეაგროვა მონაცემები
source_url იმ წყაროს URL, რომელმაც შეაგროვა მონაცემები.
description მონაცემთა აღწერა შეიძლება შეიცავდეს html-ის კოდს
start_gathered_at მონაცემების შეგროვების საწყისი თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
end_gathered_at მონაცემების შეგროვების დასრულების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
released_at წყაროს მიერ მონაცემების საჯაროდ გამოქვეყნების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
public_at ვებგვერდზე მონაცემების საჯაროდ გამოქვეყნების თარიღი, ფორმატი: წელი-თვე-რიცხვი (მაგ., 2015-01-31)
is_mappable ბულის ალამი, რომელიც მიუთითებს, აქვს თუ არა მონაცემებს ერთი შეკითხვა მაინც, რომელიც მიბმულია რუკის ფორმებთან
languages ენების მასივი, რომლებიც გვხვდება ამ მონაცემებში
default_language ენა, რომელიც გამოყენებულია ძირითად ენად
methodology მეთოდი, რომლითაც მონაცემები შეგროვდა, შეიძლება შეიცავდეს html კოდს

მაგალითები

მაგალითისთვის მოცემულია, თუ რა შეიძლება დაბრუნდეს ამ მეთოდის გამოძახების შემდეგ მოცემული url-ის გამოყენებით:

http://data.unicef.ge/en/api/v1/dataset?access_token=123456789&dataset_id=1111111111
{
 {
  id: "1111111111",
  title: "This is a dataset!",
  source: "People",
  source_url: "http://somewhere.org",
  description: "This is an amazing dataset!",
  start_gathered_at: "2014-04-01",
  end_gathered_at: "2014-06-30",
  released_at: "2015-01-01",
  public_at: "2015-03-01",
  is_mappable: false,
  languages:[
   "en",
   "ka"
  ],
  default_language: "en",
  methodology: "This data was gathered from by asking people questions!"
 }
}