საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა აღწერის მონაცემები - მასწავლებლები

Dates Collected: 12 Apr 2012 - 07 Jun 2013
Date Released: 12 Jan 2014

2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით - "მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისთვის საქართველოში", რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივნისამდე პერიოდს მოიცავდა. მონაცემთა ცხრილი აგრეთვე შეიცავს დამატებით ინფორმაციას მასწავლებლების შესახებ.

Methodology

There are no highlights on file for this dataset.

2012 წლის 4 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა პროექტი სახელწოდებით “მონაცემთა შეგროვება ადრეული სწავლებისა და ბავშვებზე ზრუნვისათვის საქართველოში”, რომელიც 2012 წლის 4 დეკემბრიდან 2013 წლის 7 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს.

ხსენებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები:

 • განსაზღვრა სკოლამდელი აღზრდის ინდიკატორები და შეადგინა საპილოტე კითხვარები.

 • ჩაატარა საცდელი გამოკითხვა.

 • შეადგინა საბოლოო კითხვარები და შესაბამისი ინსტრუქციები.

 • განაახლა საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ნუსხა.

 • გამოკითხვის საველე სამუშაოებს თან სდევდა მონაცემთა შემდგომი შეყვანა და დამუშავება, აგრეთვე, მონაცემთა ბაზის გაწმენდა და ანალიზი.

 • მომზადდა საბოლოო ანალიტიკური ანგარიში.

საველე სამუშაოებმა საქართველოს 1,259 საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (საბავშვო ბაგა-ბაღი) მოიცვა. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია რეგიონებში არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა.

 რეგიონი

საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა

თბილისი

157

აჭარა

57

გურია

70

იმერეთი

239

კახეთი

205

მცხეთა-მთიანეთი

55

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

36

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

226

სამცხე-ჯავახეთი

34

ქვემო ქართლი

84

შიდა ქართლი

96

სულ

1,259

2011-2012 წლებში არ იმუშავა 15-მა საბავშვო ბაგა-ბაღმა: აჭარაში, მცხეთა-მთიანეთსა და შიდა ქართლში თითო-თითომ; იმერეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში ორ-ორმა; სამმა გურიაში; და ხუთმა კახეთში. ამგვარად, 2011/2012 სასწავლო წელს ჩვენ 1,244 საბავშვო ბაგა-ბაღის მონაცემები მოვიპოვეთ.

 

 • Question:
  Code:
  Data Type:
  Answers:
 • Question:
  Code:
  Data Type:
  Answers:
 • There are no reports on file for this dataset.
Dates Collected:
12 Apr 2012 - 07 Jun 2013
Date Released:
12 Jan 2014
Total Responses:
5,424
Analyzable Questions:
2
Weighted Data:
No
Date Added to Site:
26 May 2015
Date Last Updated:
25 Aug 2019

To review UNICEF's terms of use, licensing, and other relevant information, please visit UNICEF's index (English only) of important legal information.

http://www.unicef.org/about/legal_index.html

For more in-depth analysis, you can download this dataset in one of the following formats.
 • CSV
 • R
 • SPSS
 • STATA